دیدن فیلم زبانارسال شده توسط در 16 بهمن 1397


یکی از شیوه های آموزش زبان در پیش دبستانی الفبا دیدن فیلم و استفاده از تکنیک بارش مغزی و مشارکت محور می باشد

 

آموزش مهدکودکاخبارپیش دبستان 1

آشناییآموزشبارش مغزیپیش دبستانی الفبازبانفعالیتفیلم زبانمشارکت محورمنطقه ۳مهد کودک الفبا

پاسخی بگذارید